வேலணை பிரதேச மருத்துவமனையின் அபிவிருத்திப்பணிக்கு வேலணை மக்கள் ஒன்றியம் உதவி வழங்கியது

  • Velanai_hospital_road_renovation_Feb_15_2017_1
  • Velanai_hospital_road_renovation_Feb_15_2017_2
  • Velanai_hospital_road_renovation_Feb_15_2017_3
  • Velanai_hospital_road_renovation_Feb_15_2017_4
  • Velanai_hospital_road_renovation_Feb_15_2017_5
  • Velanai_hospital_road_renovation_Feb_15_2017_6
  • Velanai_hospital_road_renovation_Feb_15_2017_7

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.