சரஸ்வதி வித்தியாலய மாணவர்களின் கல்விச் சுற்றுலா நிகழ்வு

  • Saraswathy_School_trip_2017_1
  • Saraswathy_School_trip_2017_2
  • Saraswathy_School_trip_2017_3

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.