மேலும் 40 மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு அத்தியவசிய உணவுப்பொருட்கள் மற்றும் பாய், தலையணை வழங்கி வைக்கப்பட்டது!

 • Flooding_Support_Vanni_Dec_27_2018_1
 • Flooding_Support_Vanni_Dec_27_2018_2
 • Flooding_Support_Vanni_Dec_27_2018_3
 • Flooding_Support_Vanni_Dec_27_2018_4
 • Flooding_Support_Vanni_Dec_27_2018_5
 • Flooding_Support_Vanni_Dec_27_2018_6
 • Flooding_Support_Vanni_Dec_27_2018_7
 • Flooding_Support_Vanni_Dec_27_2018_8
 • Flooding_Support_Vanni_Dec_27_2018_9
 • Flooding_Support_Vanni_Dec_27_2018_10
 • Flooding_Support_Vanni_Dec_27_2018_11
 • Flooding_Support_Vanni_Dec_27_2018_12
 • Flooding_Support_Vanni_Dec_27_2018_13

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.