வேலணை மக்கள் ஒன்றியத்தின் ஆதரவில் க.பொ.த (சா/த) பரீட்சையில் தோற்றவுள்ள மாணவர்களுக்கான பின்னூட்டல் வகுப்புகள் ஆரம்பம்.

By · Published · 110 views

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!