வேலணை பிரதேச வைத்திய சாலைக்கு மருத்துவ உபகரணம் வழங்கப்பட்டது (June 23rd,2015)

  • 10252013_492861997537775_2589884785627125639_n
  • 11144985_492861984204443_851661341737297737_n

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.